Aanmeldingsprocedure

Sinds de wet Passend Onderwijs is ingegaan is de 'Triade', ouders - oude school - nieuwe school, van belang. De drie partijen onderzoeken of een plaatsing op het SBO gegrond en gewenst is.

Voorafgaand aan het advies kunnen de ouders ter oriëntatie een afspraak maken met één van de teamleiders van de SBO school.

Wanneer er een advies voor plaatsing SBO wordt gegeven wordt het kind aan de hand van het dossier besproken door de directeur en orthopedagoog van Kindcentrum SBO Petrus Donders. Indien nodig wordt er een observatie uitgevoerd door de orthopedagoog op de oude school. Wanneer na interne bespreking over wordt gegaan tot plaatsing wordt er een triade gevormd door de drie partijen. De toelaatbaarheidsverklaring, TLV, wordt opgesteld met de oude school en de ouders. In het triade gesprek wordt de ondersteuningsbehoefte van het kind besproken.

Wanneer de SBO school kan voldoen aan de vraag worden de handtekeningen van de drie betrokken partijen gezet en de TLV opgestuurd naar het samenwerkingsverband. De SBO school zal in overleg overgaan tot een passende datum waarop het kind in kan stromen. We maken als school geen gebruik van vaste instroommomenten. 
 
Nadat het kind is aangemeld op onze school, wordt zorgvuldig bekeken in welke groep het kind geplaatst wordt. Natuurlijk speelt de leeftijd daarbij een rol. Ook het didactisch niveau, wat kan het kind al bij lezen/rekenen enz., en de sociaal-emotionele ontwikkeling bepalen mede in welke groep het kind geplaatst gaat worden. We gebruiken bewust daarom ook een andere groepsaanduiding dan het reguliere basisonderwijs om hiermee goed rekening te kunnen houden. Onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Aanmelding Kindcentrum:
 
Kindcentrum SBO Petrus Donders biedt in samenwerking met Gemeente Gemert-Bakel:
- Gespecialiseerde groepsbegeleiding, dagopvang, voor kinderen van 2 t/m 5 jaar.
- Gespecialiseerde groepsbegeleiding, naschoolse opvang, voor kinderen van 4 t/m 13 jaar.
Speciaal voor kinderen die meer zorg en begeleiding nodig hebben.
 
Ouders of school kunnen het kind aanmelden via  Wilma Verberk, Marieke Lakwijk, of Elise Tulkens, opvoedondersteuners van  Gemeente Gemert-Bakel tel.: 0492-378500 of via Ilse Opsteen of Bregje Rijksen, teamleiders van Kindcentrum SBO Petrus Donders tel.: 0492-361242.