Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad Kindcentrum SBO Petrus Donders

De medezeggenschapsraad is het overlegorgaan waarbij een vertegenwoordiging van de ouders en het personeel in deel neemt. De directeur is de overlegpartner die bij elke vergadering van de MR aanschuift. Ouders en personeel zitten voor een termijn van drie jaar in de MR. Door middel van verkiezingen worden zij gekozen door hun achterban. Drie jaar vertegenwoordigen zij dan de ouders of het team in de MR.

De MR heeft inspraak in het beleid van de school. Elk belangrijk besluit dat op school genomen wordt, moet eerst met de MR worden besproken. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR dan adviesrecht of instemmingsrecht. Adviesrecht is bijvoorbeeld van toepassing bij het vaststellen van de vakantieregeling. Adviezen van de MR hoeven niet overgenomen te worden door de school.  Instemmingsrecht is bijvoorbeeld van toepassing bij het vaststellen van het schoolreglement. Bepaalde beslissingen kunnen niet zonder instemming van de MR genomen worden. De MR praat over allerlei zaken die met het beleid van de school of het schoolbestuur te maken hebben. De MR geeft voorstellen en adviezen. Binnen de MR wordt niet gesproken over individuele kinderen, ouders of leerkrachten. 

De doelstelling van de MR is het optimaal functioneren van de school in het belang van de kinderen. Dit willen we bereiken door overleg, open communicatie en samenwerking met iedereen waarmee we als MR te maken hebben. Dat zijn zowel ouders, oudervereniging, leerkrachten, directie als schoolbestuur. De ouders binnen de MR vertegenwoordigen zo goed mogelijk alle ouders van de school en de leerkrachten binnen de MR behartigen de belangen van het gehele team. Daarnaast organiseren we in samenwerking met de oudervereniging een jaarlijkse ouderavond. Daarin wordt kort verslag gedaan van het afgelopen jaar en wordt er een thema besproken. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Ook u als ouder kunt daarvoor agendapunten aandragen, die u belangrijk vindt.

Werkplan MR 2019-2023

Jaarverslag 2021

Samenstelling van de Medezeggenschapsraad van Kindcentrum SBO Petrus Donders: 

Namens ouders:
  • Mevr. Mieke van Hak, moeder van Stef van Hak,MB4
  • Mevr. Erica Cuypers, moeder van Joep Lemmens, MB5. 
  • Mevr.  Nikki Frissen, moeder van Jelte van Hoof, OB2. 
Namens personeel:
  • Mevr. Bianca Leenders
  • Mevr. Karin Rutten
  • Mevr. Laura van Gestel
Vergaderdata MR

- 3 oktober 2022
- 12 december 2022
- 6 februari 2023
- 3 april 2023
- 16 mei 2023
- 19 juni 2023

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR is er ook een GMR. Dit orgaan vertegenwoordigt de ouders en personeelsleden op stichtingsniveau voor Stichting GOO. In deze raad is onze school vertegendwoordigd door Bianca Leenders.