Onderwijs

Onderwijs
Kindcentrum SBO Petrus Donders is een school voor speciaal basisonderwijs voor leerlingen van 4 tot 13 jaar. Wij richten ons op kinderen die binnen een speciale setting begeleiding nodig hebben. Het kijken naar de kansen en mogelijkheden van elk kind is de basis van het werken met de kinderen op onze school. De onderwijsbehoeften van elk kind vraagt om specifieke begeleiding binnen een speciale setting.
De school valt onder stichting GOO samen voor opvang en onderwijs.

Pedagogisch
Pedagogische tact is de visie van waaruit we handelen en denken over kinderen. Ons pedagogisch handelen is kindgericht. Het goede doen, op het juiste moment, ook in de ogen van de kinderen. Hierbij is positief kijken naar elk kind een belangrijke waarde. Het gesprek met een kind, naar de ander luisteren en een kind proberen te begrijpen. We handelen als leerkrachten en pedagogisch medewerkers vanuit een positieve grondhouding en laten kinderen succeservaringen opdoen. Belangrijk daarbij is eenduidigheid en een consequente benadering van medewerkers richting kinderen. Dit alles vindt plaats in een open en eerlijke communicatie. Kinderen leren we stapsgewijs verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en ze te leren om te reflecteren op hun eigen gedrag.
 
Van de leerkrachten verwachten we dat ze achter de visie staan van pedagogische tact. Het willen leren van het goede doen op het juiste moment, ook in de ogen van de kinderen. Met onze doelgroep kinderen werken, vraagt een gemotiveerde, positieve en proactieve grondhouding. Durven en kunnen reflecteren op eigen leerkrachtgedrag en dit om kunnen zetten in acties. Professionaliteit, betrokkenheid en veerkrachtigheid zijn vaardigheden die nodig zijn om als leerkracht te werken bij ons op school.
Pedagogisch handelen is dan ook een terugkerend thema in de POP-gesprekken, teamvergaderingen en in de intervisiegroepen. Het loopt als een rode draad door het kindcentrum.
 
Didactisch 
Om goed af te kunnen stemmen op de verschillende onderwijsbehoeften is het belangrijk dat ieder teamlid beschikt over goede didactische vaardigheden. Het team investeert sterk in de didactische en rijke speelleeromgeving. Het didactisch handelen van de leerkrachten kenmerkt zich door het hebben van hoge verwachtingen van de kinderen. Er wordt gewerkt op verschillende niveaus, rekening houdend met leertempo en mogelijkheden van elk kind. Het kijken en denken vanuit kansen en mogelijkheden is de basis van het werken met elk kind.
 
Belangrijk is het zorgen voor enthousiasme, intrinsieke motivatie, uitdaging en betrokkenheid van het kind. Leerkrachten kunnen planmatig handelen vanuit onderwijsbehoeften van kinderen, gelet op het juist toepassen van de leerlijnen, gebruik van juiste instructiemodellen en het stellen van reële, haalbare doelen, op basis van het ontwikkelingsperspectief van het kind.
 
Rijke speel-leeromgeving
Een rijke speel-leeromgeving stimuleert kinderen om betrokken te zijn en zich te ontwikkelen. De leeromgeving is uitdagend en stimulerend voor kinderen. We gebruiken uitdagende, aansprekende en moderne materialen. Een rijke speel-leeromgeving vinden wij van groot belang, met daarin een balans van prikkels die ervaren kunnen worden. Er is sprake van rust, structuur, maar ook uitdaging en een warme omgeving. Het is belangrijk om in een prettige omgeving te kunnen leren. We gebruiken werkvormen waarin het kind actief aan zet is.
 
Ontwikkelingsperspectief - OPP
Alle kinderen op kindcentrum SBO Petrus Donders hebben een ontwikkelingsperspectief. We kijken en handelen bij elk kind op basis van kansen en mogelijkheden. We gaan daarbij uit van hoge en reële  verwachtingen. In het OPP staat vermeld wat de intelligentie van het kind is en beschrijven we de protectieve en belemmerende factoren. Daarnaast staan de onderwijsbehoeften omschreven in vijf velden. Aan de hand van de toetsen en de observaties wordt cyclisch bekeken of het kind zich passend ontwikkelt naar zijn of haar mogelijkheden. De school maakt op basis hiervan beredeneerde keuzes in het onderwijsaanbod.
 
Ouders
Wij vinden ouders een belangrijke partner. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. We nemen het reële ontwikkelingsperspectief van een kind als leidraad voor gesprekken met ouders, rekening houdend met de verwachtingen en acceptatie van ouders en school.
We praten samen vanuit de mogelijkheden en kansen van kinderen, waardoor er een gedeelde verantwoordelijkheid is, op basis van vertrouwen en een open en eerlijke communicatie. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het primaire proces, onderwijskundig, binnen de groep.
We zien de ouders als partner op basis van gedeelde verantwoordelijkheid. Op deze manier willen we de betrokkenheid van ouders vergroten.
 
Expertise
Op Kindcentrum SBO Petrus Donders wordt er gewerkt aan kwaliteitsverbetering en borgen van scholingstrajecten door middel van het kindcentrumplan en de jaarplannen. Het team heeft veel expertise in zich. Professionalisering, teamscholingen en individuele scholingen zijn gewoongoed binnen ons kindcentrum. Leren, ervaren en reflecteren brengt ons elke keer een stap verder in het goede doen voor de kinderen op ons kindcentrum.