Aanmeldprocedure onderwijs

Denk je dat je kind op onze school past? Sinds de wet Passend Onderwijs is ingegaan, onderzoeken drie partijen of een plaatsing op speciaal basisonderwijs passend en gewenst is. Dat zijn de ouders, de oude school en de nieuwe school. Ouders of de school kunnen het kind aanmelden via:
  • Lieke Tijmensen
    • Directeur KC SBO Petrus Donders
    • Telefoon: 0492-361242
  • Bregje Rijksen-van Os en Ilse Opsteen-van Hoof
    • Kindcentrumleiders opvang en onderwijs KC SBO Petrus Donders
    • Telefoon: 0492-361242

Uiteraard kunnen ouders voorafgaand aan het advies al kennismaken en een rondleiding krijgen.

Het samenwerkingsverband Helmond Peelland is altijd betrokken bij de aanmelding. De school of voorschoolse voorziening van herkomst heeft contact met het samenwerkingsverband over het kind en de hulpvraag. Alles wordt in kaart gebracht, waarna een besluit genomen wordt. Een besluit kan zijn dat plaatsing op onze school gerealiseerd wordt. We dragen dan zorg voor een warme overdracht om bij ons een goede start te maken.

We maken als school geen gebruik van vaste instroommomenten. Daarom bepalen we in overleg een datum waarop het kind kan starten. Uiteraard kijken we zorgvuldig in welke groep het kind het beste past. Leeftijd speelt daarbij een rol, maar ook het didactische niveau en de sociaal-emotionele ontwikkeling.