Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het overlegorgaan met een vertegenwoordiging van de ouders en het personeel. Onze directeur is de overlegpartner die bij elke vergadering aanschuift. Ouders en personeel zitten voor een termijn van drie jaar in de MR. Ze worden gekozen door middel van een verkiezing.

Waarom een MR?
De MR denkt mee over het beleid van de school. Elk belangrijk besluit dat op school genomen wordt, moet eerst met de MR worden besproken. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR dan adviesrecht of instemmingsrecht. Adviesrecht is bijvoorbeeld van toepassing bij het vaststellen van de vakantieregeling. Adviezen van de MR hoeven niet overgenomen te worden door de school.  Instemmingsrecht is bijvoorbeeld van toepassing bij het vaststellen van het schoolreglement.

Doelstelling
De doelstelling van de MR is het optimaal functioneren van de school in het belang van de kinderen. Dit willen we bereiken door overleg, open communicatie en samenwerking met iedereen waarmee we als MR te maken hebben. Dat zijn zowel ouders, oudervereniging, leerkrachten, directie als schoolbestuur. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Ouders kunnen agendapunten die zij belangrijk vinden, aandragen.

Werkplan MR 2023-2027